Bankgegevens: IBAN: NL25 INGB 0669 4308 11 / BIC: INGBNL2A
KvK: 01089670
BTW: NL001138602B26

Leveringsvoorwaarden van A.L. Heinhuis Systeembeheer (ALHS) te Sint Annaparochie

Offertes:
Indien gewenst zal ALHS, op basis van telefonische, schriftelijke of per email ontvangen aanvragen, een schriftelijke offerte uitbrengen. Deze zal in de regel uiterlijk na 2 werkdagen – of binnen een andere overeengekomen termijn - in het bezit zijn van de aanvrager. De offerte is geheel vrijblijvend, kosteloos en heeft een geldigheidsduur van 8 dagen. Daarna zal, indien noodzakelijk en/of gewenst, herberekening plaats vinden.

Bestellen:
Na ontvangst van uw akkoord ontvangt u een orderbevestiging waarin een leveringstermijn wordt voorgesteld. De levertijd na bestelling bedraagt, behoudens bijzondere afspraken, in de regel niet meer dan 7 werkdagen.

Betaling:
Voor alle door ALHS geleverde goederen- en diensten geldt contante betaling, tenzij anders is overeengekomen.
Tevens behoudt ALHS zich het recht voor om in geval van bijzondere bestellingen een aanbetaling van tenminste 25% te vorderen.

Garantie nieuwe apparatuur:
De garantieduur wordt bepaald door de fabrikant. Voor de meeste computerapparatuur varieert deze van 1 tot 3 jaren. Sommige fabrikanten geven garantie op "On-Site"- of "PickUp & Return" basis (niet zelf afgegeven bij de leverancier maar afgehandeld door een door de fabrikant aangewezen bedrijf). Garantiebepalingen worden op de factuur vermeld.
Uitgesloten van garantie zijn:
- herstelwerkzaamheden die noodzakelijk zijn als gevolg van onoordeelkundig gebruik,
- onoordeelkundig uitgevoerde installatie van of wijzigingen aan randapparatuur of systeemsoftware door derden.
Garantie op de correcte werking van software, evenals conflicten tussen diverse softwarepakketten, is niet van toepassing.
De kosten voor herstelwerkzaamheden welke voortvloeien uit bovenstaande worden altijd, dus ook in de garantieperiode, aan de klant doorberekend.

Garantie gebruikte apparatuur:
De garantieduur wordt bepaald door ALHS en variëert van 1 tot 12 maanden en is op basis van "Carry-In" (aanbrengen bij ALHS).
De garantie geldt uitsluitend voor geleverde hardware. Uitzonderingen worden op de op de website en de factuur vermeld.
Garantie op de correcte werking van software, evenals conflicten tussen diverse softwarepakketten, is niet van toepassing.
De kosten voor herstelwerkzaamheden welke voortvloeien uit bovenstaande worden altijd, dus ook in de garantieperiode, aan de klant doorberekend.

Reparaties:
Te repareren apparatuur dient zodanig te worden aangeleverd, dat de te verhelpen problemen reproduceerbaar zijn. Ook dienen eventuele passwords, die toegang geven tot noodzakelijke hard- en software, te zijn verwijderd. Indien een apparaat nog binnen de garantie valt, dient het apparaat, inclusief het daarbij behorende aankoopbewijs, te worden aangeleverd.
Bij aflevering ontvangt de klant een afgiftebewijs, dat bij het weer ophalen van de gerepareerde apparatuur dient te worden meegebracht.
Reparaties in de garantieperiode worden, voor zover ze onder de garantie vallen, kosteloos verricht. Alle andere reparaties van goederen worden verricht op basis van ‘tijd en materiaal’, volgens de tarieven zoals deze op de website van ALHS vermeld staan. Voor reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden.

Beveiliging:
Alvorens een apparaat voor garantieafhandeling of reparatie beschikbaar te stellen wordt geadviseerd om een volledige back up te maken van alle informatie op de harddisk en eventuele gevoelige informatie te verwijderen.

Aansprakelijkheid:
ALHS is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van: onvolledige en/of onjuiste informatie met betrekking tot producten en diensten van ALHS, het niet nakomen van afspraken met betrekking tot lever- en/of reparatietijden van apparatuur en/of programmatuur door leveranciers van ALHS , het niet naar behoren functioneren van via ALHS geleverde of gerepareerde apparatuur en/of programmatuur, het niet nakomen van garantieverplichtingen van fabrikanten, het zoek raken en verkeerd afleveren van goederen door de betreffende vervoerder, het zoek raken of beschadigen van data op ter reparatie of garantieafhandeling aangeboden apparatuur.

19 januari 2003

Prijzen zijn vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB, © ALHS computers 1997-2022